JARNÍ SOUTEŽ - PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže „ Jarní soutěž“ ( dále jen „soutěž“) je VEXPO CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 06138721, provozovna Strojírenská 26, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží se rozumí akce založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě literárního nebo výtvarného nebo hudebního nebo filmového nebo sochařského výtvoru, a to na základě výzvy k zasílání soutěžních příspěvků zveřejněné na internetové stránce www.penove-hracky.cz, www.fly-pop.cz a FB pěnové hračky (dále jen „soutěžní příspěvek“).

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
II. Podstata, průběh a jednotlivá kola soutěže
1. Soutěž probíhá od 3. Března 2015 do 31. března 2015.

2. Soutěžní příspěvky je možné zasílat následujícími způsoby: - obrázek, fotografie nebo komiks elektronicky ve formátech jpg, png, pdf, tiff, bmp nebo poštou, - básnička, povídka nebo jiný literární útvar elektronicky ve formátech (doc, odt, pdf, txt) nebo čitelně napsaný na papíře poštou, - zvuková nahrávka pouze elektronicky ve formátech (mp3, wav), - video v maximální délce 3 minuty pouze elektronicky ve formátech (mp4, mov, avi, 3gp), - animovaný klip pouze elektroniky ve formátech (mp4, mov, avi, gif), - ručně vyrobený výtvor poštou nebo zachycený na fotografii elektronicky ve stejných formátech jako obrázky.

3. Soutěžící může zaslat vždy jen jeden soutěžní příspěvek, jehož je sám jediným autorem.

4. Ze všech došlých soutěžních příspěvků vybere vedení firmy VEXPO CZ, s.r.o. maximálně 30 nejzdařilejších a nejoriginálnějších soutěžních příspěvků, zejména podle těchto kritérií: celkový dojem, nápad a originalita, vytvořený příběh a zdařilost provedení soutěžního příspěvku.
III. Soutěžící
1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku maximálně do 99 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).

2. Účast soutěžícího v soutěži je založena doručením soutěžního příspěvku elektronicky anebo zasláním soutěžního příspěvku poštou na adresu pořadatele: VEXPO CZ s.r.o., Strojírenská 26, 591 01 Žďár nad Sázavou.

3. Při zasílání soutěžního příspěvku, musí soutěžící uvést následující údaje: jméno, příjmení, věk a e-mailovou nebo poštovní adresu soutěžícího. V případě obrázku nebo fotografie je třeba tyto údaje napsat na zadní stranu obrázku nebo fotografie.

4. Při zasílání soutěžního příspěvku soutěžící anebo jeho zákonný zástupce vyslovuje souhlas s pravidly soutěže a potvrzuje, že odeslaný soutěžní příspěvek je jeho autorským dílem, resp. je vykonavatelem všech autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v rozporu s autorskými právy a/nebo právy třetích osob a že před odesláním soutěžního příspěvku pořadateli soutěžící získal od osob zachycených v příspěvku svolení podle ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) k zachycení jeho/její podoby a dalších osobních atributů a také svolení k použití dle § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich zveřejněním.

5. Při zasílání soutěžního příspěvku soutěžící souhlasí se zařazením soutěžního příspěvku do soutěže, dále souhlasí s jeho zveřejněním a uděluje pořadateli nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku nebo jeho částí všemi známými způsoby užití podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a to bez územního, množstevního a technologického omezení, po dobu autorskoprávní ochrany. Soutěžící uděluje oprávnění bezúplatně a pořadatel není povinen nabyté oprávnění využít. Pořadatel může nabyté oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Soutěžící rovněž souhlasí se spojením soutěžního příspěvku nebo jejich částí s jinými díly či předměty, resp. s jejich zařazením do souboru (včetně případného zařazení do kalendáře), s jejich zaznamenáním na obrazový a zvukově obrazový záznam, a s jejich rozmnožením či technologickou úpravou za účelem umožnění oprávněného užití. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku.
IV. Výherci a výhry
1. Výhrou pro výherce , jehož příspěvek byl porotou pořadatele vybrán jako nejlepší/nejoriginálnější, je jeden kus letadýlka FLY-POP.

2. Hraje se o 10 ks letadýlka FLY-POP.

3. Výherci budou vyrozuměni pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky a/nebo prostřednictvím pošty. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru bez náhrady zaniká. Výherci nevzniká nárok na hrazení nákladů spojených s dopravou příspěvku do sídla společnosti VEXPO CZ s.r.o.

4. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny na webové stránce pořadatele. Soutěžící nemá nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži.

5. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

6. Soutěžící bere na vědomí, že na poskytnutí výhry není právní nárok. Soutěžící rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

7. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce pořadatele. O termínu uplatnění výhry budou výherci vyrozuměni. V případě, že výhra nebude výhercem ve stanoveném termínu uplatněna, výhra propadá.
V. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo předčasného ukončení soutěže a dále právo odvolat soutěž ze závažných důvodů.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy třetích osob či takového soutěžícího, který poskytl do soutěže obrázek, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.

4. Pořadatel neodpovídá za zveřejněné soutěžní příspěvky, zejména za porušení autorských práv. Soutěžící odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu k soutěžním příspěvkům, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Soutěžící je povinen nahradit pořadateli jakoukoli škodu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále soutěžícímu zaniká právo na příslušnou výhru.

5. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy pořadatele a nesmí porušovat ustavení právních předpisů, zejména nesmí mít charakter obchodního sdělení a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

6. Svou účastí soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ je pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@penove-hracky.cz či na provozovně pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.

7. Svou účastí soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uděluje souhlas k zařazení svého e-mailu do maillistu pro zasílání aktuálních informací z VEXPO CZ, s.r.o. E-mailová adresa nebude poskytnuta třetím stranám a tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@penove-hracky.cz.

8. Registrací do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování, v případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a věku v seznamu výherců a možnosti uveřejnění těchto údajů spolu se soutěžním příspěvkem.

NAPIŠTE NÁM

Vaše jméno:
Váš e-mail:
Váš telefon:
Text zprávy: